Katolickie Szkoły  im. Jana Pawła II w Skawinie

Katolickie Szkoły  im. Jana Pawła II w Skawinie W okresie komunizmu, kiedy katechizacja odbywała się poza szkołą został wzniesiony budynek, w którym miały odbywać się lekcje religii. Zmiany historyczne spowodowały, że katechizacja została wprowadzona jako jeden z przedmiotów do szkół i pozostał niezagospodarowany obiekt. Dzięki staraniom ówczesnego Proboszcza ks. Leona Barana uzyskano stosowne zgody władz oświatowych, a dekretem ks. Kardynała Franciszka Macharskiego uznano powstałe szkoły za katolickie. 1 września 1995 r. powstał Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II. Pięć lat później odbył się pierwszy nabór do Katolickiego Gimnazjum. Od 1 września 2017 r. rozpoczęła działalność Katolicka Szkoła Podstawowa.

Budynek był rozbudowywany i unowocześniany. Nowe meble, ławki i środki dydaktyczne mają niewątpliwy wpływ na warunki nauki. Wszystkie sale lekcyjne wyposażono w tablice interaktywne lub rzutniki multimedialne  oraz nowe stacje komputerowe. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Sale lekcyjne są wyposażone w pomoce dydaktyczne w zależności od przeznaczenia: mapy, wykresy, plansze, słowniki językowe. Dwie sale gimnastyczne dają możliwość organizacji równoległych zajęć w grupach (gry zespołowe oraz gimnastyka, taniec). Uczniowie spędzają w szkole sporą część dnia dlatego też zatroszczono się ich komfort w czasie przerw. W szkole funkcjonuje sklepik oraz świetlica, w której znajduje się kącik wypoczynkowy oraz punkt z wodą pitną. Po zajęciach lub w czasie dłuższych przerw uczniowie mogą korzystać  z kilku stacji komputerowych w ICIM-ie.

Decyzją Proboszcza ks. Edwarda Ćmiela od lipca 2017 r. trwają prace związane z budową szkoły dla młodszych uczniów.

Staramy się podejmować wielorakie działania o charakterze formacyjno-wychowawczym. Uczniowie uczestniczą co tydzień we Mszy Świętej lub nabożeństwach, a w okresie wielkopostnym w szkolnych rekolekcjach.  Corocznie są organizowane szkolne pielgrzymki do Centrum Jana Pawła II, a w klasach trzecich do grobu Patrona, do Włoch. Realizowane są autorskie projekty dydaktyczno-wychowawcze związane ze szczególnymi działaniami Kościoła w danym roku oraz własnymi potrzebami szkoły. Były to:

  • 2008/09- „Św. Paweł- człowiek, który poczuł w życiu rękę Boga”
  • 2009/10- „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”
  • 2010/11- „Rodzina Bogiem silna”
  • 2011/12- „Dziedzice królestwa niebieskiego”
  • 2012/13- „Panie przymnóż nam wiary”
  • 2013/14- „Jesteśmy żywym Kościołem- jubileusz 650. lecia Parafii Św. Apostołów”
  • 2014/15- 2015/16- „Oto młodzież, oto wiosna Kościoła”- projekt na Światowe Dni Młodzieży
  • 2015/16-  „Polska zawsze wierna” – na 1050 lecie Chrztu Polski.
  • 2016/17- „Pod płaszczem Niepokalanej”- na 100 lecie objawień w Fatimie.
  • „Niezłomni dla Polski”-patriotyczny.

Jesteśmy organizatorami następujących imprez środowiskowych: Sacrosong ( gminny przegląd piosenki religijnej),  Skawiński Orszak Trzech Króli (integrujący społeczność miasta), Szkoła Rodziców i Wychowawców (otwarte szkolenia o charakterze wychowawczym).

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Uczniowie osiągają wysokie wyniki w egzaminie maturalnym. W latach 2015, 2016, 2017 uzyskaliśmy 100% zdawalność matury. Wyniki matury za rok szkolny 20114/2015 zaowocowały tytułem „Brązowej Szkoły” za wynik wśród 500 najlepszych liceów w Polsce. W kolejnych dwóch latach maturzyści KLO zdobyli najwyższy wynik w powiecie z przedmiotów na maturze podstawowej. Wśród sukcesów uczniów należy wymienić 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym oraz tytuł Laureata Diecezjalnego Etapu OTK.

 

GIMNAZJUM

Do naszego gimnazjum trafiają uczniowie z wysoką średnią, uzyskujący sukcesy w różnorodnych konkursach, ambitni i zaangażowani. Wymagają wsparcia edukacyjnego przez możliwość udziału w kołach przedmiotowych dla zainteresowanych wybranymi zajęciami, w tym przygotowujących do konkursów przedmiotowych i tematycznych. Wysoki poziom wiedzy i umiejętności, wykraczający poza program danej klasy,  staramy się zaspakajać przez możliwość indywidualnego rozwoju uzdolnień ucznia – udział w Indywidualnym Toku Nauczania oraz nauce wg Indywidualnego Programu Nauczania. Zainteresowani sportem uczestniczą w zajęciach sportowych z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tańca. Spośród zajęć artystycznych uczniowie biorą udział w zajęciach teatralnych, szkolnej scholii i pracach redakcyjnych szkolnej gazetki. Napotykający na niepowodzenia dydaktyczne mają możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych lub konsultacjach indywidualnych. Ci którzy mają specyficzne problemy w uczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, a posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- w zajęciach rewalidacyjnych.

Zaangażowanie społeczności szkolnej owocuje sukcesami uczniów w różnorodnych konkursach: plastycznych, muzycznych, recytatorskich  i teatralnych. Od paru lat nasze gimnazjum zajmuje miejsce wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce. Uczniowie zostali laureatami konkursów przedmiotowych z języka angielskiego, niemieckiego, historii, matematyki, geografii,  biologii, fizyki oraz biblijnego. Aktywnie działające SK Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w 2010 roku zdobyło nagrodę główną w projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, a wśród podejmowanych dzieł charytatywnych m.in. zebrało 20 tys. złotych na budowę studni w Nigerii. Od wielu lat współpracujemy  z Katolickim Gimnazjum Calvarienberg w Ahrweiler, co daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej wymianie.

 

Naszej aktywności towarzyszy troska o życie duchowe przez udział w  szkolnej Eucharystii, rekolekcjach i pielgrzymkach. Staramy się realizować,  jako wychowujący, myśl naszego świętego Patrona: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…” 

Dyrektor Katolickich Szkół im Jana Pawła II w Skawinie
Elżbieta Drążek